Wyszukiwanie

Zamówienia telefoniczne: 55 232 32 32
Zamówienia telefoniczne: 55 232 32 32

Niniejszy dokument powstał z myślą o respektowaniu przez DOMINIUM Dariusz Kowalczyk (dalej DOMINIUM), wymogów prawnych, jakie w związku z ochroną prywatności danych nakładają nań przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO i stanowi dowód poważnego traktowania kwestii prywatności swoich Klientów, użytkowników stron internetowych administrowanych przez DOMINIUM tj. www.hurtowniafryzjerska.pl

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez  Dominium danych osobowych Klientów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych Klienta jest Dominium Dariusz Kowalczyk z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Królewiecka 105A, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, legitymujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 578-127-14-45, REGON: 170928747 We wszelkich sprawach dotyczących prywatności można kontaktować się z Dominium za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hurtowniafryzjerska.pl.

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Dominium przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu podjęcia na ich żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Dominium lub, gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

– zawarcia z Dominium umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w  Regulaminie sklepu internetowego www.hurtowniafryzjerska.pl (zwanego dalej Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta w w/w Sklepie internetowym.
– zawarcia z Dominium umów sprzedaży towarów, przesłania do Dominium zgłoszeń przy użyciu poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Dominium, w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem w/w stron internetowych.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

Dominium przetwarza dane osobowe Klientów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dominium (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o prawach konsumenta, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz z kodeksu cywilnego.

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES DOMINIUM LUB PODMIOTU TRZECIEGO

Dominium może przetwarzać dane osobowe Klientów wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Dominium lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem danych w następujących przypadkach:

a) Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Dominium analizuje na wewnętrzne potrzeby dotychczasową współpracę z Klientem w celu przygotowywania raportów z analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Uzyskana na tej podstawie wiedza pomocna będzie przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników ogólnych i indywidualnych, dostosowaniu oferty do potrzeb Klienta, podejmowaniu ukierunkowanych działań marketingowych oraz podnoszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

b) Profilowanie

W oparciu o dokonaną przez Panią/Pana, na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, Dominium może ustalić dla Pani/Pana określony cennik w Sklepie internetowym. Decyzja jest podejmowana w sposób indywidualny.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii aktywności Pani/Pana w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta Dominium może wyświetlać Pani/Panu na stronach Sklepu internetowego informacje o organizowanych przez Dominium promocjach.

c) Marketing produktów i usług oferowanych przez DOMINIUM

Dominium może kontaktować się z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem komunikatów SMS lub poczty elektronicznej, przesyłając informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Dominium w celu marketingu bezpośredniego, o ile uprzednio Klient wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie tworzenia Konta.

Dominium nie rozsyła „spamu”, tj. niezamówionej informacji handlowej.

Dominium nie przekazuje danych osobowych Klientów, w tym w szczególności adresów e-mail lub numerów telefonów, podmiotom trzecim w celu zapewnienia im możliwości podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego odnośnie towarów i usług oferowanych przez te podmioty.

d) Dochodzenie roszczeń przez Dominium oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Dominium

W przypadku, gdy Klient nie wywiąże się lub wywiąże się nienależycie z zawartej z Dominium umowy, Dominium, w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Klienta roszczeń, np. dochodzić płatności z tytułu należności za sprzedane towary.

W przypadku skierowania przez Klienta roszczeń wobec Dominium, Dominium przetwarza dane osobowe Klienta w celu obrony przez takimi roszczeniami.

e) Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów.

W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Klienta, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w których Klient korzysta z przyznania przez Dominium kredytu kupieckiego oraz możliwości zapłaty w odroczonym terminie, Dominium może żądać od Klienta wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Klienta umowy sprzedaży zawartej z Dominium.

f) Ocena zdolności kredytowej

W przypadku, gdy Klient, jako przedsiębiorca, wystąpi do Dominium o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez Dominium kredytu kupieckiego, Dominium zbiera i przechowuje o tym Kliencie informacje pozwalające na ocenę jego zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem z nim umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty, w tym w szczególności informacje dotyczące sytuacji finansowej Klienta.

g) Kontaktowanie się z DOMINIUM

Dominium umożliwia Klientom kontakt poprzez przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.hurtowniafryzjerska.pl, w tym w sprawach niezwiązanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym, jak również z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Dominium danych osobowych Klienta, w celach, o których mowa w cz. 1-3. Polityki prywatności, Dominium może udostępniać dane Klienta następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

– podmiotom świadczącym usługi przewozowe (firmy kurierskie),
– producentom i dostawcom towarów sprzedawanych przez Dominium – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego producenta lub dostawcy,
– podmiotom świadczących usługi pocztowe,
– bankom, w których Dominium posiada rachunek bankowy – w związku z przekazywaniem za ich pośrednictwem należności na rachunek Klienta, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz Dominium usługi dystrybucyjne, usługi doradztwa podatkowego, finansowego, prawnego, usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego, podmiotom, którym Dominium powierza prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym Dominium lub ww. podmioty, podmiotom, na rzecz których Dominium zbywa zobowiązania Klienta w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży,
– biurom informacji gospodarczych oraz podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach.

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Klientów Dominium są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. 1-3 niniejszej Polityki prywatności.

a) W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (pkt. 1 Polityki prywatności), Dominium przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
b) W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (pkt. 2 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych Klienta wynika z przepisów prawa.
c) W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Dominium lub podmiotu trzeciego (pkt. 3 Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych Klienta jest uwarunkowany szczegółowym celem przetwarzania:

– w przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane Klienta przetwarzane są przez czas nieokreślony lub do chwili złożenia przez Klienta sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu marketingu oferowanych przez Dominium produktów i usług, dane przetwarzane są wyłącznie do czasu wycofania przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną, za pośrednictwem SMS lub poczty elektronicznej.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu dochodzenia przez Dominium roszczeń lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi przez Klienta wobec Dominium, dane osobowe przetwarzane są do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, Dominium przetwarza dane osobowe przez czas nieokreślony, do czasu pozostawania w stosunkach handlowych z Klientem lub dopóty istnieją jakiekolwiek niezaspokojone roszczenia Dominium wobec Klienta.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta w celu rozliczalności, Dominium przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do udokumentowania spełnienia wymogów prawnych i umożliwienia przeprowadzenia kontroli ich spełnienia przez upoważnione organy publiczne.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii jego danych, również drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Klient ma prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Klient ma prawo zażądać usunięcia przez Dominium jego danych osobowych w przypadku gdy:

– dane te nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– Klient wniesie sprzeciw, z uwagi na swoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez Dominium jego danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Dominium lub podmiotu trzeciego i nie istnieją inne nadrzędne oraz prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzaniu jego danych w celu marketingu bezpośredniego;
– dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe Klienta muszą zostać usunięte w związku z respektowaniem przez Dominium obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie krajowym, któremu podlega.

Dominium zaznacza jednak, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom. Żądania Klienta nie będą mogły zostać spełnione, jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

– wywiązania się przez Dominium z prawnego obowiązku, wymagającego przetwarzania danych w oparciu o przepisy prawa unijnego lub krajowego (np. jeśli zobowiązania podatkowe dotyczące umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Dominium a Klientem nie uległy przedawnieniu lub nie minął jeszcze wymagalny prawem okres przechowywania dokumentów księgowych, wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy Dominium a Klientem);
– ustalenia i dochodzenia roszczeń lub też obrony przed nimi.

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Klient ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jeśli:

– kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Dominium ustalić prawidłowość zakwestionowanych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się całkowitemu usunięciu danych osobowych, żądając jednocześnie ograniczenia ich wykorzystywania;
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania przez Dominium, ale są potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– został wniesiony sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez Dominium danych osobowych Klienta, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Dominium lub podmiotu trzeciego – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Dominium są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Klienta.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Klientowi przysługuje prawo uzyskania w postaci pliku (w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez ogólnie dostępne programy komputerowe), danych udostępnionych przez Klienta, które Dominium przetwarza w sposób zautomatyzowany, na podstawie zawartej z Klientem umowy. Klient może również zażądać przesłania w/w pliku innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swą szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie usprawiedliwionym celu Dominium lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania.

Dominium przysługuje prawo do odmowy zaprzestania przetwarzania danych Klienta, jeżeli wykaże istnienie istotnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw i/lub interesów Klienta, lub też wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Dominium danych Klienta w celu marketingu bezpośredniego – np. poprzez kliknięcie na link załączony do każdej zawierającej informacje handlowe wiadomości elektronicznej, przesłanej do Klienta przez Dominium.

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Przeglądanie strony internetowej www.hurtowniafryzjerska.pl  nie pociąga za sobą konieczności podawania danych osobowych.
Konto w Sklepie internetowym może założyć Klient . W celu utworzenia Konta konieczne jest podanie danych, takich jak: adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

Jeżeli podczas zakładania Konta w Sklepie internetowym pojawi się komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości zakończenia procesu tworzenia Konta lub, że w Sklepie internetowym istnieje już Konto przypisane do wprowadzonego przez Klienta tych samych danych, Klient może skontaktować się z administratorem Sklepu, celem wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. W treści wiadomości konieczne będzie podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, umożliwiających administratorowi Sklepu kontakt zwrotny z Klientem. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skontaktowania się z Dominium za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Klient, zawierający umowę sprzedaży towarów z Dominium, może dodatkowo podać inny niż podczas rejestracji konta adres dostawy. Podanie w/w danych jest dobrowolne.

W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o udostępnienie mu formy zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez Dominium kredytu kupieckiego, Dominium może poprosić Klienta o udostępnienie informacji dotyczących jego sytuacji finansowej, zawartych w deklaracjach podatkowych oraz dokumentach finansowych. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Klientowi możliwości dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Dominium faktur VAT drogą elektroniczną, dokument, o którym mowa, będzie wysyłany na adres e-mail, podany przez Klienta podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym. Klient może również w tym celu wskazać inny adres e-mail – na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym (dopisać w uwagach). Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy tworzeniu konta w Sklepie internetowym.

Jeżeli Klient chce złożyć reklamację związaną z zakupionym towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji/zwrotu dostępnego w Sklepie internetowym, wymagane będzie podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer faktury VAT dotyczącej zakupu reklamowanego towaru, nazwa / numer katalogowy umożliwiające identyfikację reklamowanego towaru. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

W przypadku wyrażenia przez Klienta woli zapisania się na newsletter, konieczne jest wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wysyłanie newslettera.

W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć otrzymywania drogą telefoniczną (w tym za pośrednictwem SMS), informacji o nowościach, promocjach i przecenach dotyczących oferty Dominium, musi również wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na wskazany numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez  Dominium kontaktu telefonicznego z Klientem, w tym wysyłania SMS, w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Klient chce skontaktować się z Dominium przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.hurtowniafryzjerska.pl, konieczne jest podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia kontakt z Dominium za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa powyżej.

VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

1. Dominium pozyskuje dane osobowe Klienta bezpośrednio od niego, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, który wystąpił do Dominium o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez Dominium kredytu kupieckiego, Dominium zastrzega sobie prawo do uzyskiwania informacji o tym Kliencie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. Dominium może ponadto pozyskiwać od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej Klienta, w szczególności w zakresie terminowości regulowania zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, w tym historii i struktury płatności, wartości zobowiązań, historii opóźnień.

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

W oparciu o zapisy art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dominium przetwarza dane Klienta obrazujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zbierane z wykorzystaniem programów Google Analytics oraz Google Adwords, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager. Google Analytics to system do analityki internetowej, dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Dominium wdrożył następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google, umożliwiający wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense;
c)  oznaczenia umożliwiające identyfikację Klienta w systemie informatycznym Dominium, nadawane na podstawie danych podanych przez Klienta;
d)  oznaczenia umożliwiające identyfikację zakończenia sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego przez Klienta w celu łączenia się ze stroną www.hurtowniafryzjerska.pl (IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki). Dane te mogą być zbierane poprzez tzw. pliki cookies („ciasteczka”), przez system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Pliki te zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Dominium Dariusz Kowalczyk z siedzibą przy ul. Królewieckiej 105a, 82-300 Elbląg.

Pliki cookies, o których mowa powyżej, wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz usprawnienia korzystania z tych stron, w szczególności poprzez wykorzystanie możliwości plików cookies, pozwalających rozpoznać urządzenie końcowe Klienta i wyświetlić stronę internetową,
– dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
sporządzania statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu, co przekłada się na ulepszanie ich zawartości i struktury;
– trzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Sklepu internetowego;

Sklep internetowy, prowadzony przez Dominium, wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” gromadzone są natomiast w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich celowego usunięcia przez Klienta.

W ramach Sklepu internetowego stosowane są ponadto następujące pliki cookies:

– „niezbędne”, dające możliwość korzystania z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, jak np. pliki cookies uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Sklepu internetowego;
pliki cookies mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
– „funkcjonalne”, dające możliwość „zapamiętywania” ustawień wybranych przez Klienta oraz personalizacji interfejsu, w tym np. w zakresie preferowanego języka, rozmiaru czcionki, funkcjonalności i wyglądu strony internetowej, regionu, z którego pochodzi Klient itp.;
– „wydajnościowe”, umożliwiające pozyskiwanie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) często domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie dokonać zmiany w zakresie ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach danej przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies, są dostępne w ustawieniach każdego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dominium informuje jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

Kompleksowe informacje odnośnie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu plików cookies można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Pod poniższymi linkami zamieszczono szczegóły dla Klientów korzystających z najpopularniejszych i ogólnie dostępnych przeglądarek:

– Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera

d) Dominium prowadzi działalność marketingową z wykorzystaniem reklam displayowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych oraz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
e) W związku z korzystaniem przez Dominium z remarketingu za pośrednictwem Google Analytics:

– podczas korzystania z wyszukiwarki Google oraz ze stron internetowych partnerów Google, wyświetlających reklamy Google, Klientowi mogą być wyświetlane reklamy związane z Dominium;

Dominium, Google i partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, posługują się własnymi plikami cookies oraz plikami cookies zewnętrznych firm (np. DoubleClick) do wyświetlania reklam oraz ich optymalizacji na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

Przez wzgląd na wdrożenie raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integrację narzędzia DoubleClick Campaign Manager, Dominium, Google i partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookies pierwszego podmiotu (jak cookies Google Analytics) i plików cookies innych podmiotów (jak cookies DoubleClick) do informowania o tym, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystanie usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym. Wdrożenie raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics, skutkuje natomiast użyciem przez Dominium danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dominium stosuje środki techniczne i organizacyjne, służące zabezpieczeniu danych osobowych Klienta przed utratą, uszkodzeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym, adekwatne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
2. W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie oraz logowania się do Konta, Dominium zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Dominium przy użyciu certyfikatu SSL.
3. Podjęte przez Dominium działania, mające na celu zabezpieczenie danych Klienta, mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klient sam nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa. Klient powinien w szczególności zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie powierzać tych danych osobom trzecim. Dominium nie będzie żądał od Klienta ich podania, za wyjątkiem procesu logowania do Konta. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym, zaleca się również wylogowanie z Konta każdorazowo po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

X. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich lub w pełni, wymaganych należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.

XI. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Napisz na adres e-mail: sklep@hurtowniafryzjerska.pl

na górę
Towar został dodany do koszyka